Terapia dzieci z niedosłuchem

Terapia dzieci z niedosłuchem daje im szansę na łatwiejsze funkcjonowanie poznawczo-społeczne. Zmysł słuchu jest nie do przecenienia, a problemy ze słuchem utrudniają wiele aspektów życia szczególnie w młodszym wieku szkolnym, kiedy przed dzieckiem stawiane są kolejne wymogi edukacyjne. Słuch pełni istotną funkcję w nabywaniu zdolności językowych, umożliwia rozwój mowy, ale wpływa również na inne aktywności. Słyszenie dźwięków dochodzących z otoczenia pomaga dziecku w rozwijaniu samodzielności, niezależności, zdolności do radzenia sobie w różnych sytuacjach, dodaje pewności siebie, pomaga bezpiecznie się przemieszczać. Dziecko nawiązuje kontakty społeczne, interakcje, chętnie wdaje się w rozmowy i zadaje pytania, wykazuje życzliwość i chęć pomagania innym, co umożliwia mu kształtowanie postaw i charakteru. Zastosowanie efektywnej terapii rozwija funkcje komunikacyjne i redukuje stres wynikający z niepełnosprawności. 

 

Jak wspomagać rozwój dziecka słabosłyszącego?

Rehabilitacja dziecka słabosłyszącego podobnie jak terapia dziecka autystycznego wymaga interdyscyplinarnego działania i cierpliwości. Jej celem jest przede wszystkim doskonalenie porozumiewania się przez dziecko z otoczeniem i radzenie sobie w różnych sytuacjach mimo dysfunkcji słuchu. Dzięki terapii dzieci niedosłyszące mogą poznawać świat i uczyć się w atmosferze zrozumienia i spokoju, w tempie dostosowanym do ich możliwości. Terapia powinna:

  • dbać w pierwszej kolejności o uwrażliwienie na dźwięk i opanowanie systemu językowego, które są niezbędne do komunikacji werbalnej,
  • rozwijać relacje między dzieckiem a grupą rówieśniczą poprzez formułowanie zadań wymagających samodzielności i indywidualności oraz zadań wymagających współdziałania w zespole,
  • uwzględniać i respektować biologiczne, ogólnorozwojowe oraz specyficzne potrzeby dziecka.

 

zajęcia z dzieciakami